ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Напредък на проекта за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци

25.01.2015

Основен приоритет на ДП РАО е изграждането на Национално хранилище за съхранение и погребване на ниско- и средноактивни РАО (НХРАО).

През 2014 г. бяха извършени редица дейности за напредъка на проекта, групирани в няколко направления:

 

Дейности по ОВОС на НХРАО

Започването на възобновената процедура по ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на НХРАО беше основен приоритет на ДП РАО. В съответствие с политиката на откритост бяха проведени консултации по обхвата на оценката с повече от 90 заинтересовани страни. Тези консултации бяха отразени в актуализираното задание за обхват и съдържание на оценката на въздействието върху околната среда. В актуализирания Доклад за оценката на въздействието върху околната среда бяха включени многобройните нови разработки на ДП РАО и актуалните изисквания.

 

Дейности по проектиране на НХРАО

Продължена бе работата по разработване на Техническата спецификация за разработване на Работен проект и изграждане на етап I на НХРАО. Паралелно с това ДП РАО получи ревизирана версия на Междинен отчет за анализ на безопасността.

 

Дейности по програмите за предексплоатационен мониторинг

През изтеклата година продължи реализацията на програмите за предексплоатационен мониторинг на площадката на бъдещото хранилище – геодезичен, радиационен, хидроложки мониторинг и геохимични анализи. Като част от подготовката на експертите на ДП РАО за извършване на контрол бяха сключени договори за доставка на апаратура за контрол на льосоциментната възглавница и на бетоновите конструкции.

 

Дейности по подготовка на площадка „Радиана”

През лятото на 2014 г. стартира проектът за изграждане на ограда на площадка „Радиана” и дейностите се изпълняваха съгласно актуализирания график под контрола на ДП РАО,независимия строителен надзор и проектанта на оградата. Междувременно бяха осъществени дейности по предстояща релокация на водопровод, далекопровод „Елба” и телекомуникационни кабели, намиращи се на площадка „Радиана”. Предприети бяха и постъпки, които да доведат до преместване на участък от напоителен канал, преминаващ през терена на бъдещото съоръжение, като Подробният устройствен план – парцеларен план за преместване на напоителния канал беше одобрен от институциите. Държавно горско стопанство – Оряхово започна  почистването на площадка „Радиана” от дървесината, която е собственост на  Държавния горски фонд. Предприети бяха и дейности по създаване на подход чрез  временен път, който да осигури преминаване на тежка транспортна механизация. 

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари