ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Подробният устройствен план на площадка „Радиана“ – разгледан на последна инстанция

01.09.2012
На 30 август 2012 г. се състоя заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разглеждане на предварителен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на площадка „Радиана“ за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО).

В заседанието бяха поканени за участие представители на 12 различни държавни ведомства, общински институции и организации от комуналния сектор. По време на срещата бяха представени мнения и становища по проекта за ПУП, бяха разменени въпроси и отговори. В резултат на тричасовото заседание НЕСУТПР взе решение да бъде приет предварителният проект за ПУП – ПРЗ, като в окончателния му вариант да бъдат отразени по подходящ начин дискутираните теми.

Днес, 31 август, експертите вече работят по актуализиране на ПУП, базирано на направените препоръки, за да може в кратки срокове да бъде представен за одобрение окончателният План.

„За нас това е много важна стъпка в целия ход на процеса за изграждане на Националното хранилище”, коментира изпълнителният директор на ДП РАО – Дилян Петров. Той подчерта още, че законовата процедура за одобрение на ПУП е тежка, свързана с много време и с комуникация с многобройни институции и в този контекст е показателен фактът, че ДП РАО напълно успява да постигне сроковете, заложени в предварителния график. Той от своя страна е пряко обвързан с графика за изграждане на НХРАО, което трябва да влезе в експлоатация през 2015 г., както е заложено в Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и в Решение на Министерския съвет N683 от 25.07.2005 г.

Решението на НЕСУТПР бе предшествано, както изисква законът, от обществено обсъждане в община Козлодуй, решение на Общинския съвет за съгласуване на проекта ПУП – ПРЗ, съгласувателни процедури с всички регионални и национални заинтересовани институции.

След представяне на окончателния вариант на ПУП и неговото одобрение от МРРБ, се очаква ДП РАО да получи разрешение за строеж на Националното хранилище.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари