ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Официално съобщение на ENTSO-E за разделянето на синхронната зона на 8 януари – пълен превод с важни подробности и отговори на въпроси

30.01.2021

На 8 януари 2021 г. в 14:05 ч. Синхронната зона на континентална Европа беше разделена на две части поради изключвания на няколко елемента на преносната мрежа в много кратък период от време.


ENTSO-E публикува първата информация за събитието още на 8 януари 2021 г., последвано от актуализация с географски изглед и времева последователност на 15 януари 2021 г.


Оттогава ENTSO-E анализира голяма част от съответните данни, като целта е да възстановят събитието в детайли. Тази втора актуализация представя основните констатации от подробни анализи, които имат предварителен характер, подлежащи на промяна при нови факти, които ще продължават да се появят в продължаващото разследване.

Изходното събитие

Анализираната последователност от събития заключава, че първоначалното събитие е било изключване на шиносъединителен прекъсвач 400 kV в подстанция Ернестиново (Хърватия) от защита от претоварване в 14:04:25.9. Това води до отделяне на двете шини 400 kV в подстанция Ернестиново, което от своя страна разделя северозападните и югоизточните електрически потоци в тази подстанция. Както е показано на Фигура 1 по-долу, северозападните линии, които остават свързани с една шина, свързват Ернестиново със Зерявинец (Хърватия) и Печ (Унгария), докато югоизточните линии, които остават свързани с друга шина, свързват Ернестиново с Углевик (Босна и Херцеговина) и Сремска Митровица (Сърбия).

 

Последствията

Разделянето на потоците в подстанция Ернестиново води до изместване на електрическите потоци към съседни електропроводи, които впоследствие са претоварени. В 14:04:48.9 линията Суботица – Нови Сад (Сърбия) се изключва от защита от претоварване.
Това е последвано от по-нататъшното изключване на електропроводи от дистанционни защити, както е показано на Фигура 2, по-долу, което в крайна сметка води до разделяне на системата на две части в 14:05:08.6.

 

Линияата, по която са разделени двете части на Синхронната зона на континентална Европа, е показана на Фигура 3 по-долу.

Честотата?

Разделянето на системата води до дефицит на мощност (около -6,3 GW) в Северозападната зона и излишък на мощност (около +6,3 GW) в Югоизточната зона, което води до намаляване на честотата в Северозападна зона и увеличаване на честотата в Югоизточната зона.

Приблизително в 14:05 ч. CET (централноевропейско време), честотата в Северозападната зона първоначално намалява до стойност от 49,74 Hz в рамките на период от около 15 секунди, преди бързо да достигне стойност на стабилно състояние от приблизително 49,84 Hz. В същото време честотата в Югоизточната зона първоначално се е увеличила до 50,6 Hz, преди да се установи при стабилна честота между 50,2 Hz и 50,3 Hz, както е показано на Фигура 4 по-долу:

Поради ниската честота в Северозападната зона, договорените прекъсваеми услуги във Франция и Италия (общо около 1,7 GW) бяха прекъснати, за да се намали отклонението на честотата. Тези услуги се предоставят от големи клиенти, които са договорени от съответните оператори на преносни системи (TSO), за да бъдат изключени, ако честотата падне под определен праг.
В допълнение, 420 MW и 60 MW поддържаща мощност бяха автоматично активирани, съответно от северните синхронни области и Великобритания.
Тези контрамерки доведоха до това, че в 14:09 CET отклонението на честотата от номиналната стойност от 50 Hz беше намалено до около 0,1 Hz в северозападната зона (Фигура 4).

За да се намали високата честота в Югоизточната зона, бяха активирани автоматични и ръчни контрамерки, включително намаляване на производителността (напр. Автоматично изключване на генератор от 975 MW в Турция в 14:04:57). В резултат на това честотата в Югоизточната зона се върна на 50,2 Hz в 14:29 CET и остана в рамките на контрола (49,8 и 50,2 Hz), докато ресинхронизирането на двете обособени области се извърши в 15:07:31,6 CET.

Между 14:30 CET и 15:06 CET честотата в югоизточната зона се колебае между 49,9 Hz и 50,2 Hz поради доста малкия размер на Югоизточната зона, където също бяха изключени няколко производствени единици (Фигура 5). През този период честотата в Северозападната зона варираше далеч по-малко и остана близо до номиналната стойност поради доста големия размер на Северозападната зона. Това честотно поведение е предмет на допълнително подробно разследване.

Действията на автоматиката, както и координираните действия предприети от операторите на преносни системи в континентална Европа, гарантираха, че ситуацията бързо се възстановява близо до нормалната работа. Договорените прекъсваеми услуги в Италия и във Франция бяха включени отново съответно в 14:47 CET и 14:48 CET преди повторното синхронизиране на северозападните и югоизточните области в 15:08 CET.

Какво следва?

ENTSO-E продължава да информира Европейската комисия и Координационната група за електроенергия, съставени от представители на държави-членки, и да актуализира с подробни резултати предварителните технически анализи.

Въз основа на представените по-горе предварителни технически анализи ще бъде установено официално разследване, следващо правната рамка съгласно Регламент на Комисията (ЕС) 2017/1485 от 2 август 2017 г. (Насоки за експлоатация на системата), с което националните регулаторни органи и ACER са поканени да се присъединят ОПС в експертна група за разследване.

В съответствие с разпоредбите на споменатия Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията от 2 август 2017 г. ENTSO-E ще представи резултатите от разследването на Координационната група за електроенергия и впоследствие ще публикува доклад, след като анализът приключи.

Забележка: Всички цифри и подробности за последователността на събитията все още подлежат на окончателно разследване и възможни промени.

Въпроси и отговори

Какво е разделяне на системата?

Преносните мрежи на страните от континентална Европа са електрически свързани помежду си, за да работят синхронно с честота от около 50 Hz. Събитието на 8 януари 2021 г. накара синхронната зона на континентална Европа да се отдели на две области, като зона в югоизточната част на Европа временно действа, отделяйки се от останалата част на континентална Европа.

Това за първи път ли се случва в континентална Европа?

Синхронната зона на континентална Европа е една от най-големите взаимосвързани синхронни електрически системи в света по отношение на размера и броя на доставените клиенти. Такъв вид събитие може да се случи във всяка електрическа система. Устойчивостта на системата и готовността на отговорните системни оператори имат решаващо влияние върху последствията от такива събития.
Разделянето на синхронната зона с много по-големи смущения и въздействия върху клиентите се проведе в континентална Европа на 4 ноември 2006 г. Това събитие беше подробно анализирано и доведе до редица съществени развития, като Европейската система за осведоменост (EAS), която е платформа, позволяваща на операторите на преносни системи да обменят оперативна информация в реално време, като им позволява да реагират незабавно в случай на необичайно състояние на системата.
Следователно операторите на преносни системи са добре подготвени, за да координират и управляват подобни събития и да ограничат последиците. Тази готовност и постоянно наблюдение на системната честота позволиха да се синхронизира двете отделени области за много кратък период от време.

Как се координират противодействията в континентална Европа в случай на отклонения в честотата?

В континентална Европа са въведени процедури за избягване на системни смущения и особено големи честотни отклонения с риск от некоординирано изключване на клиенти или производство. Операторите на преносни системи Amprion (Германия) и Swissgrid (Швейцария) са отговорни за тези процедури в ролята си на монитор на синхронни зони (SAM) в континентална Европа.
SAM непрекъснато наблюдава системната честота. В случай на големи отклонения в честотата те информират всички оператори на преносни системи чрез Европейската система за осведоменост (EAS) и стартират извънредна процедура за отклонения в честотата, за да координират противодействията по бърз и ефективен начин, за да стабилизират системата.
Една стъпка от тази процедура е телефонна конференция на Amprion, Swissgrid, RTE (Франция), Terna (Италия) и REE (Испания). Тази телеконференция се проведе в 14:09 ч. На 8 януари 2021 г. По време на телефонната конференция беше оценена ситуацията, операторите на преносни системи информираха за вече задействани контрамерки. Операторите на преносни системи от Северозападната и Югоизточната зона също координираха действията за повторно свързване, за да достигнат отново до една синхронна зона в континентална Европа.

Крайните клиенти бяха ли прекъснати? Имаше ли други последици?

Клиентите от порядъка на 70 MW в Североизточната зона и от порядъка на 163 MW в Югоизточната зона бяха изключени. Поради високата устойчивост на взаимосвързаната мрежа и бързата реакция на европейските оператори на преносни системи, сигурността на експлоатацията и доставката на електроенергия не бяха допълнително застрашени.
Важен принос за стабилизирането на системата донесоха преди това договорените прекъсваеми услуги, които бяха активирани във Франция и Италия. Такива договори, договорени с клиенти, позволяват на оператора на преносни системи временно и автоматично да намалят консумацията на електроенергия в зависимост от ситуацията с електрическата система в реално време.

Какво е електрическа шина?

Шината е електрически възел в подстанция, който свързва въздушни линии, кабели и трансформатори чрез електрически прекъсвачи. Обикновено в подстанцията има няколко шини, които могат да бъдат свързани чрез шиносъединителни прекъсвачи.

Има ли специални устройства, защитаващи оборудването в подстанция?

Различни устройства защитават оборудването в подстанция. Едно от тях е защита от претоварване, която автоматично изключва оборудването (напр. Въздушна линия или кабел), ако електрическият ток стане толкова висок, че може да причини повреда на оборудването.
Ток, който е по-висок от материала, от който е оценено оборудването (напр. Алуминий, увит около стоманено носещо въже), ще причини механични повреди и може също да застраши хора и други активи, ако например повредена въздушна линия падне върху земя, без да бъде изключен. Друг вид защита са дистанционните защити, които измерват комбинация от ток и напрежение във времето и действат по селективен начин за защита на оборудването в зависимост от разстоянието на повредата от оборудването.

Какви следващи стъпки са предвидени за разследването?

Съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията, за събитие от скала 2, като това от 08 януари 2021 г., се създава експертна група за разследване, съставена от експерти на операторите на преносни системи (TSO), към която са поканени да се присъединят и националните регулаторни органи съвместно с ACER. Експертната група за разследване ще изготви доклад, който описва подробно последователността на събитията, първопричините и, ако е приложимо, необходимите действия, за да се предотвратят подобни събития в бъдеще. Следващите стъпки, график и крайни дати за публикуване, както и цялата друга подходяща информация, ще бъдат публикувани на уебсайта на ENTSO-E.

 

Източник: https://www.entsoe.eu/news/2021/01/26/system-separation-in-the-continental-europe-synchronous-area-on-8-january-2021-2nd-update/

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари