ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ОВОС – УЧЕНИ ПРОВЕДОХА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ В РАЙОНА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“

07.02.2013

Екип от петима учени – експерти по птици, прилепи, бозайници и природни местообитания, водени от проф. д-р Румяна Мечева, извършиха тридневни теренни проучвания в района на АЕЦ „Козлодуй“. Експертите са част от екипа на консорциум „Дикон – Аксиона Инж.“, ангажиран от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД да разработи Доклад за въздействие върху околната среда /ДОВОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност. Процедурата по ОВОС е част от превантивните мерки, които се предприемат за ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Допълнително, биолозите са ангажирани и с изготвянето на оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите за опазване на защитените зони по Натура 2000.

За да извършат необходимите анализи и изготвят прогнозите си, експертите трябва да съберат данни за сегашното състояние на биологичните видове и природните местообитания на територията на четирите площадки, определени като алтернативни за изграждане на бъдещите ядрени съоръжения, както и на територията на най-близко разположените до района на АЕЦ „Козлодуй“, Натура 2000 зони.

В рамките на проведените теренни проучвания, бяха изследвани четирите площадки, акваторията на р. Дунав между с. Долни Цибър и гр. Оряхово, както и яз. Аспарухов вал, в защитените зони „Златията“ и „Река Огоста”.

„Нашата задача е да установим какво въздействие би оказало изграждането на новата ядрена мощност върху ключови местообитания и видове, разпространени и обитаващи периметър от 30 км около мястото, на което ще се реализира проекта. Специално внимание се отделя на защитените зони от европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Къдроглав пеликан

Такива зони има както на българска, така и на румънска територия. Радваме се, че при проведените теренни проучвания успяхме да регистрираме екземпляри от световно застрашени видове птици, като къдроглав пеликан и морски орел. Морските орли не са водоплаващи птици, но зимуват тук. Броят им в страната е много ограничен.”, поясни ръководителят на групата учени проф. Румяна Мечева.

На борда на катера „Мария Кюри“

Част от проучванията се проведоха от борда на катера „Мария Кюри“, предоставен за целта от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Експертите наблюдаваха поведението на над 40 вида птици, сред които и зеленоглавите патици, които са традиционно срещан вид по поречието на Дунав. Наблюдавани са и жълтонога чайка, голяма белочела гъска, зимни бърнета, звънарки, голям корморан и др.

 

В края на м. февруари и началото на м. март предстоят още теренни проучвания, в които ще се включат и експерти по риби, земноводни и влечуги, безгръбначни животни, както и по инвазивни видове водни безгръбначни. Те ще бъдат осъществени, както на българска, така и на румънска територия, за да може да се оцени и трансграничното въздействие на проекта.

 

Ще припомним, че през ноември 2012 г., АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД избра за изпълнител на поръчка с предмет: „Извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, българо- испанския консорциум „Дикон- Аксиона инж.” Докладът по ОВОС трябва да оцени въздействието върху околната среда от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, като отчете и ефекта от съвместната експлоатация на всички съоръжения, намиращи се на нея. В обхвата на доклада влиза и оценка за евентуалното трансгранично въздействие, както и оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените територии, намиращи се най-близо до площадката на АЕЦ „Козлодуй“.  Договорът е със срък на изпълнение от 12 месеца. В него са ангажирани повече от 40 утвърдени специалисти, сред тях има и международни експерти. 16 са ключовите експерти, отговарящи за отделните части на ОВОС: въздух, води, почви, биоразнообразие, геология, сеизмотектоника, вредни физически въздействия, здравен риск, културно наследство, и др.

Източник: http://npp-nb.bg/index.php/sabitiya/ovos

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари