ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Управление на енергийната ефективност – Покана за семинарно обучение

30.08.2019

ПОКАНА ЗА СЕМИНАРНО ОБУЧЕНИЕ До: Управителите Относно: Покана за семинарно обучение за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП

Уважаеми госпожи/господа, Имаме удоволствието да поканим членовете на Вашата организация за участие в семинарно обучение, насочено към енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП

Обучението се реализира по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“
Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност”
Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“
Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003
Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.

В рамките на обучението, участниците ще получат ценна информация относно повишаването на енергийна ефективност с формулирани насоки за събиране и анализиране на информация за потреблението на енергия; практическите действия по изграждане, мониторинг и подобряване на системите за енергийно управление; прилагане на мерки за повишаване енергийната ефективност на основни групи енергийни потребители; изграждане на енергийна информационна система, както и добри практики в областта на енергийното развитие.
Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане.

Обучението е тридневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
С успешното приключване на обучението, всеки участник ще получи сертификат за участие.

Всяка една организация може да регистрира участници за следните семинарни обучения, съобразявайки избора на град на провеждане с най-близкия по регион/област на месторабота град.

Пловдив 03-05 септември 2019; 09-11 септември 2019; 11-13 септември 2019
Варна 16-18 септември 2019; 18-20 септември 2019; 24-26 септември 2019
Бургас 01-03 октомври 2019; 07-09 октомври 2019; 09-11 октомври 2019
Плевен 16-18 октомври 2019; 21-23 октомври 2019; 23-25 октомври 2019
Русе 29-31 октомври 2019; 04-06 ноември 2019; 06-08 ноември 2019;
София 13-15 ноември 2019; 20-22 ноември 2019; 27-29 ноември 2019

Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките. На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, предвидени са кафе-паузи, обеди, вечери и нощувки. По проект се поемат пътните разноски на участниците, пристигащи извън града на провеждане на обучението.

Приложено изпращаме линк https://energy-management-training.eu/ към регистрация и сайта https://energy-management-training.eu/ , на който може да получите подробна информация за обученията.
Ако имате коментари и/или въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по имейл: office@vumk.eu или на телефони: 058/655 622; 052/460 546. Лице за контакт: Н. Маленкина, организатор

http://www.eufunds.bg/

 “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Агенция за устойчиво енергийно развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари