ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Започна монтажът на 30-тонен мостови кран в сградата за приемане и буферно съхраняване на опаковки с радиоактивни отпадъци в НХ РАО

31.05.2023

Започна монтажът на мостовия  кран, с който персоналът на Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХ РАО) ще извършва операциите по приемане и манипулиране на стоманобетонните контейнери (СтБК) с РАО в съоръжението за приемане и буферно съхраняване на опаковки РАО.

 

 

Буферното хранилище е съществен елемент от целия комплекс на НХ РАО. В него ще се извършва входящ контрол и инспекции на постъпващите РАО за определяне на съответствието им с критериите за приемане в клетките за погребване. В зоната за съхраняване ще се разполагат до 120 броя СтБК. Буферното съхраняване на СтБК дава възможност за най-оптимално последващо разполагане на РАО в клетките за погребване в зависимост от масата на контейнерите и техния радионуклиден състав.

В зависимост от тези характеристики, както и в зависимост от характеристиките на вече разположените в клетките за погребване СтБК и на планираните за приемане РАО, се формират две опции:

СтБК да бъдат отправяни за погребване в клетката за погребване, която в момента се запълва;

СтБК да бъдат разположени в зоната за временно съхраняване в изчакване, в съответствие с технологичния ред, на последващото им отправяне към зоната за погребване.

Товаро-разтоварните операции и преместването на СтБК във вътрешните помещения на сградата ще се извършват дистанционно с помощта на мостовия кран и ще се управляват чрез системата за управление и контрол SCADA.  По този начин ДП РАО защитава собствения си персонал, свеждайки до минимум дозовите натоварвания в съответствие с принципа ALARA*.

След като бъде завършен монтажът на мостовия кран ще продължи поставянето на металната покривна конструкция и ще бъде изградена стоманобетонна покривна плоча.

 

За справка

*ALARA (As  Low  As  Reasonably  Achievable) – един от основните критерии, формулиран още през 1954 година от Международната комисия по радиационна защита с цел минимизиране на вредното въздействие на йонизиращата радиация. Той предвижда поддържане на възможно най-ниското достижимо ниво както на индивидуалните (по-ниски от пределните, установени с действащите норми), също и колективните дози на облъчване, като се отчитат социалните и икономически фактори.

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни контейнери радиоактивни отпадъци. Капацитетът му е 19 хиляди опаковки от посочения тип. Едно от най-модерните съоръжения от приповърхностен траншеен тип в Европа е  предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатаия на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности.

В НХ РАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.

 

Изграждането на Националното хранилище е залегнало в актуализираната Национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез  Европейската банка за възстановяване и развитие, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

МААЕ и нейната дейност. Въпроси и отговори.

  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е изправена пред финансова криза. Говорейки пред репортери във Виена, генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призна,...

Още »

Новите реактори ще имат ли достатъчно обогатен уран? Въпроси и отговори.

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2023 ще се проведе от 7 до 9 юни

Последни коментари