ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ДП РАО получи разширен обхват на акредитация – параметър специфична масова активност

19.04.2019

В средата на месец април 2019 г., близо една година след получаване на първоначална акредитация,  Орган за контрол от вида С – Освобождаване от регулиране (ОК „С“- ОР) при ДП РАО,  акредитиран по международен стандарт „БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол“, официално получи документ за  разширение към обхвата за акредитация с включване на параметър специфична масова активност.

 

Параметър специфична масова активност е важна характеристика на материали, за които се предполага, че имат радиоактивно замърсяване. Затова точното количествено определяне на стойностите му и сравняване с нива, определени в закони, подзаконови актове, наредби, стандарти и технически спецификации, гарантира, че няма да бъде допуснато  разпространение на радиоактивност в околната среда. Така по никакъв начин няма да бъдат застрашени живота и здравето на гражданите от вредното влияние на радиоактивните отпадъци, генерирани вследствие използването на съвременни технологии. По тази причина е изключително важно количественото определяне на специфичната масова активност за материали и оборудване да се извършва от обучен и компетентен персонал, с помощта на надеждно средство за измерване. Както в международното, така и в българското законодателство това е основен параметър на материали и оборудване, които са кандидати за освобождаване от регулиране по Закона за безопасното използване на  ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

Много често материалите и оборудването, за които се предполага, че имат радиоактивно замърсяване са с неправилна форма. По тази причина извършване на измерване на радиоактивното замърсяване чрез повърхностно сканиране с преносими средства за измерване е почти невъзможно, поради факта, че няма достъп до цялата площ. Такива материали и оборудване се сортират внимателно по вид, нарязват се и се поместват в опаковки с правилна форма – палет или варел. Сформираните опаковки се измерват по  специфична масова активност в средства за измерване тип „гама камера“.

 

За количествено определяне на стойностите на параметър специфична масова активност за материали и оборудване, поместени в опаковки, Орган за контрол от вида С – Освобождаване от регулиране при ДП РАО разполага с уникално за България средство – Система за измерване и освобождаване от контрол (СИОК) – FRM-02. Системата е калибрирана и притежава валидно свидетелство за калибриране, издадено от Чешки метрологичен институт. Веднъж годишно се извършва държавна метрологична проверка от Български институт по метрология. Ежедневно се извършват проверки за функционална годност по разработени в методики в ОК „С“- ОР. Със системата борави само обучен и компетентен персонал. СИОК-FRM-02 е включен в списъка на средствата за измерване, с които ОК „С“- ОР разполага, и е основно средство за измерване на акредитирания параметър специфична масова активност. Процесът на измерване е напълно автоматизиран, като производителността на системата е до 50 тона измерени материали на денонощие.

С помощта на СИОК-FRM02 се реализира финалното измерване по параметър специфична масова активност,  като резултатът се сравнява с нивата за освобождаване от регулиране, записани в нормативните актове по прилагане на ЗБИЯЕ.

Разширението на акредитацията в кратки срокове стана възможно благодарение на непрекъснатото повишаване на компетентността на целия персонал на ОК „С“- ОР, стриктното изпълнение на изискванията на стандарта и подкрепата и разбирането от страна на висшия мениджмънт на ДП РАО.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари