ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


БЯД – Отворено писмо в подкрепа на българската енергетика

04.08.2018

 

 

Българското ядрено дружество /БЯД/, в качеството си на най-старата неправителствена организация в България, ангажирана с проблемите на ядрената индустрия на страната, изразява категоричното си виждане, че българската ядрена енергетика трябва да бъде развивана устойчиво. Една бъдеща ядрена програма все още може да разчита на необходимия професионален опит, натрупаните ядрени знания, изградените и работещи институционална и правна рамки, които да осигурят изграждането на нови,  продължаването срока на експлоатация на наличните мощности и тяхното бъдещо заместване с нови такива. Отсъствието на такава програма ще задълбочи процеса на отлив на кадри от природните и инженерни науки и с времето ще ограничи възможностите за развитие на България в този високотехнологичен отрасъл.

Към момента, на територията на единствената ни атомна централа, страната разполага с изграден модел на техническа, социална, здравна, образователна и дори транспортна инфраструктура, които са важна част от осъществяването на инвестиционни предложения от такъв широк мащаб. Отново там се изгражда и отдавна необходимото Националното хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци. На площадката  е съсредоточен висококвалифициран персонал с доказан опит, който по напълно естествен начин може да осигури кадровата основа за нови ядрени мощности. В интерес на обществото е тези факти да не бъдат премълчавани, отхвърляни или пренебрегвани.

Ние привестваме решението на народните представители на Република България и последвалото решение на Министерски съвет да възложат на Министъра на енергетиката да стартира дейностите по търсенето на възможности за използване на доставеното оборудване за втора атомна централа на площадката в Белене. Това решение е в унисон и с волята на българския народ за изграждане на нова ядрена мощност, изразена на подкрепено и от Националния референдум от 27 януари 2013 година. То съответства, макар и със закъснение, на  действащата Енергийна стратегия на Република България до 2020г., приета с Решение № 133 на Министерски съвет от 09 март 2011 г. и залагаща в рамките си 2000 Мвт нови ядрени мощности.

Ние отчитаме, че въпреки изграждането на новата ТЕЦ „Контур Глобул” и въведените технологии за улавяне и съхраняване на вредните емисии, пред централите на въглеродни горива стоят значителни условности, поради непрекъснато нарастващите европейските изисквания за емисии на парникови газове и чисто икономическите възможности на страната ни да посрещне тези изисквания.

Ето защо, считаме че за по-голяма прозрачност, обоснованост и приемственост в енергийната политика на България, следва да се разработи нова Енергийна стратегия от водещи в страната учени и енергийни експерти, която да се подложи на обществено обсъждане, да се приеме от Народното събрание на страната и да стане основа на бъдещото развитие на областта във времевия период до 2030 и в дългосрочен план до 2050 година. При промяна на зададените условия, следва да бъде предвиден механизъм за нейното актуализиране. Устойчивото придържане към Стратегията от страна на изпълнителната власт е жизнено важно за функционирането на българската енергетика в близките години и ще даде ясен сигнал за възможността на младите хора да се насочат към природните и инженерните науки. Не е необходимо, но напомняме, че в момента българската икономика изпитва остър глад от такива специалисти

Поради гореизложеното, ние като организация, която има разбирането, че по технико-икономически съображения се налага атомната енергия да продължи да бъде гръбнак на националната ни енергетика, и че засега тя е единствения доказал се едновременно екологичен, надежден и достъпен източник на електроенергия за България,

НАСТОЯВАМЕ:

В дългосрочната стратегия за енергийното развитие на България да бъдат включено запазването на действащите и намиращите се в напреднал стадий на реализация нови ядрени блокове на площадките на АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Белене“, както и развитието на тях на нови, още по-съвременни, ядрени мощности.

 

                                                                        д-р МЛАДЕН МИТЕВ,
                                                                        Председател       

Tags: ,

One Response to БЯД – Отворено писмо в подкрепа на българската енергетика

  1. Момчил on 04.08.2018 at 7:35

    Колко е тъжно да се допускат фактологични грешки в подобно отворено писмо.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари