ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Национално хранилище за ниско и средноактивни РАО

31.03.2018

В рамките на семинара журналистите бяха обстойно запознати с напредъка в изграждането на НХРАО от главния инженер на обекта Ира Стефанова.

 

Националното хранилище се изгражда на площадка “Радиана”, която е разположена непосредствено до АЕЦ “Козлодуй”.
Тя е избрана като най-подходяща от изследваните 12 перспективни терена на територията на цялата страна.

Какво представлява националното хранилище?

Националното хранилище е приповърхностно многобариерно инженерно съоръжение.
То се състои от 66 броя стоманобетонни клетки, разположени в3 платформи, всяка от които с по 22клетки.
В него се погребват около 140 хиляди m3 отпадъци или19хиляди стоманобетонни контейнера с размери 2х2х2 метра.
Трите платформи се изграждат поетапно. На първия етап се строят първата платформа и инфраструктурата на обекта.

 

 

 

Хранилището се изгражда върху полиоценските глини, до които се достига след отстраняване на горния слой льос.
Върху глините се изгражда, според проекта, масивна льосоциментна възглавница, която е с дебелина 5 метра.
Стоманобетонните клетки се разполагат върху льосоциментната възглавница.
Те имат 60 сантиметрова дънна плоча, 50 см железобетонни стени и 60 сантиметрова покривна плоча.

В периода на експлоатацията се защитават с подвижен покрив, а при затварянето се зариват с масивна многобариерна защитна покривка, която препятства достъпа на повърхностни води в хранилището.

Под клетките в льосоциментната възглавница ще бъде внедрена система за контрол на инфилтрата –улавя се и контролира всяка капка вода, която може да проникне до отпадъците.

 

Актуален статус на обекта

Отстранен е повърхностният хумусен слой от площадката – 72 842,50 m3. Той се съхранява в специално депо за хумус на площадката и ще се утилизира при завършване на строителството.

Към края на март изгребаната и транспортирана земна маса е над 900 хиляди m3, което е 94% от проектното количество. Тя се събира в две други специализирани депа.
Първото е за временно съхранение на льос, койтоще се използва за направа на льосциментоватавъзглавница, върху която ще бъде изградено НХРАО – съгласно проекта и изискванията за безопасността на хранилището.
Второто депо е предназначено за съхранение на льоса, с който ще бъде покрито съоръжението след изтичане периода на експлоатацията му, предвиден за 60 години.

За обезпечаване на строителните дейности са изградени 2,8 километра временни пътища.
Завършен е изкопът на басейна за съхраняване на води.
Започна изграждането на 20 kV подстанция.
Изпълнява се ежедневен независим строителен и авторски надзор от страна на проектанта на одобрения технически проект.

Tags:

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари