ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Одобрен е проекта за НХРАО

29.09.2011

Проектът за изграждане на изграждане на Национално хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци (НХРАО) край Козлодуй е получил одобрението на Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите. Това съобщиха в сряда от Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДПРАО), което ще реализира проекта.
Така ДПРАО може да продължи работата по проектирането на самото съоръжение, което се планира да приключи до средата на 2012 г., а след това трябва да започне и самото строителство.

Подробности съобщава агенция КРОСС:

София /КРОСС/ Висшият експертен екологичен съвет одобри осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) с възложител Държавно Предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП „РАО“). В заседанието, председателствано от зам.-министър Евдокия Манева, взеха участие представители на сдруженията и фондациите от Коалиция за устойчиво развитие, начело с Дончо Иванов, председател на сдружение „Хармония“.
НХРАО е приповърхностно многобариерно инженерно съоръжение, от модулен тип, предназначено за погребване на кондиционирани и опаковани в стоманобетонни контейнери ниско и средноактивни краткоживеещи РАО. Не се предвижда погребване на едрогабаритни РАО и/или свободни насипни материали. На площадката на НХРАО няма да бъде извършвано преработване и/или кондициониране на радиоактивните отпадъци. Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 8 броя еднотипни стоманобетонни модули, разположени в два успоредни реда, при стъпаловидно разполагане. Предварително определените габаритни размери на всеки модул са дължина 117 m, широчина 35,5 m и височина 10 m. Модулите са разделени с надлъжни и напречни преградни стени, които формират изолирани камери. Всеки модул е съставен от 16 броя еднотипни камери, разположени също в два успоредни реда по 8 камери в един ред.
Стоманобетонните контейнери (СтБК) се разполагат в 4 реда в камерите за погребване. Групират се в 4 групи във всяка камера. Групите, които съдържат 4х3х4 броя СтБК се разполагат в четирите ъгъла на камерата и са разделени с празно пространство от порядъка на 90 cm, което позволява да бъде извършвана инспекция на състоянието на СтБК, през периода на експлоатация. Във всяка камера могат да бъдат разположени 192 броя СтБК. При затварянето на модула, свободното пространство между контейнерите се запълва със льосоциментов разтвор, в който е включен подходящ сорбиращ материал (зеолит).
Камерите са изградени от железобетон с дебелина на стените 500 mm и дебелина на дънната плоча от 1000 mm. Стените и дъното на всяка камера са покрити с хидроизолационен материал.
Дъното на всяка камера е с наклон към централната част, през която е изведена дренажна тръба за отвеждане на евентуално появила се вода. Дъното е застлано с уплътнен слой чакъл и едрозърнест пясък, нивелирани строго хоризонтално.
Под дъната на камерите са изградени стоманобетонни инспекционни (дренажни) галерии (два броя по една галерия за всеки успореден ред камери в даден модул), преминаващи по цялата дължина на модулите, които образуват система от инспекционни галерии под хранилището. В тях са изведени дренажните тръби от камерите. Служат за инспекция на дъното на камерите за погребване и са част от системата за контрол на протечките. Предварително определените им размери (2,00 х 2,20 m) позволяват персоналът свободно да осъществява инспекциите.
Затварянето на модулите се състои в запълване на свободното пространсто между контейнерите с льосоцимент, в който е включен подходящ сорбиращ материал (например зеолит); изграждане на стоманобетонна покривна плоча-капак, която се покрива с подходящ хидроизолационен материал, изграждане на допълнителен слой от льосоцимент с дебелина до 1 m, аналогичен на този около стените на модула и изграждане на многобариерна защитна покривка.
Предназначението на многобариерната защитна покривка е трайно да изолира отпадъците в модулите от дъждовните води, да предотврати достъпа на растителни и животински организми до погребаните отпадъци (малки животни като гризачи и други, корени на дървета храсти и др.), да предпази хранилищните камери от повърхностната ерозия, резки температурни промени, да предотврати или минимизира непреднамерената човешка намеса. Тя трябва да запази непропускливостта си в продължение на целия институционален период (300 години).
През периода на експлоатация на съоръженията за погребване модулите са защитени със защитно хале съоръжено с козлови кран. Предназначението на защитното хале е да осигури защита от атмосферни въздействия на работната площ при извършване на транспортно технологичните операции; на персонала при извършване на инспекции, както и на отворените камери. Габаритните размери са приблизително 51х60х20 m (ширина / дължина / височина). Защитното хале е подвижно. То покрива половината от модула. След запълването на камерите в първата половина на модула, защитното хале се премества върху втората му половина. След приключване на работата по първия модул, халето се демонтира и премества върху втория модул. Разполагането на СтБК в камерите се извършва дистанционно посредством козлови кран с количка за дистанционно управление, който след приключване на работата по първия модул се демонтира и монтира над втория модул.
Предварителната оценка на количеството радиоактивни отпадъци, които подлежат на погребване в НХРАО възлиза на 138 200 m3 (345 500t), което определя и максималния капацитет на съоръжението.
Към инвестиционното предложение са включени следните спомагателни сгради:
Контролно-пропускателен пункт – за осигуряване на контролирани условия за преминаване на персонал и транспортни средства към/от територията на НХРАО;
Административна сграда – за осигуряване на подходящи условия за работа на персонала на НХРАО. Предвидени са офис-помещения, конферентна зала, помещения за архив и за спомагателни технически средства;лабораторна сграда – за осигуряване на условия за извършване на лабораторни анализи на различни потенциално или реално радиоактивни проби; спомагателен корпус – обединява две функционално независими части: гараж и механични работилници с различно предвназначение; технологична част, в която се намират помещения за електрооборудване и други спомагателни системи.
Предвижда се инвестиционното предложение (ИП) да бъде реализирано на площадка „Радиана“, намираща се в землището на с. Хърлец, Община Козлодуй, Област Враца ЕКАТТЕ 775548 /съгласно Протокол №2/16.08.2010 от ТЕС към МИЕТ. Площадката на националното хранилище и неговите съоръжения ще заемат площ от близо 36 хектара. Теренът не попада в площ, която е обект на разрешение за търсене и/или проучване, или на концесия за добив на подземни богатства. Достъпът до площадката ще се осъществява по съществуващи пътища, а електрозахранването, водоснабдяването и заустването на отпадъчните води ще се извърши посредством наличните системи на АЕЦ „Козлодуй“.
Площадката, определена за реализация на намерението, не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари