ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Какво представлява алтернативната енергетика?

11.01.2017

Терминът “алтернативна енергетика” стабилно навлиза в ежедневието на масмедийте. Оказва се, обаче, че всеки от пишещите братя и сестри влага своето разбиране.
Но това е малката беда, на тях всичко им е простено, защото професионалните им задължения ги превърнаха в специалисти по всичко.
За мен истинският проблем е в това, че политиците също станаха специалисти по всичко, и не полагат никакви усилия да не изглеждат смешни (Боже прости им – те толкова си могат) в очите на по-информираните хора в дадена област на знанието.

Предлагам тази статия на моите читатели-неспециалисти с тайното желание да са поне малко по-информирани по този толкова важен за човечеството въпрос.

 

През последните години алтернативната енергетика стана предмет на засилен интерес и ожесточени дискусии.
Под заплахата от климатичните изменения и самият факт, че средните световни температури продължават да се увеличават с всяка година, стремежът да се намери такава форма на енергията, която да позволява да се намали зависимостта от изкопаемите горива, въглищата и другите замърсяващи околната среда процеси,по естествен начин се разраства.

Същевременно по-голямата част от концепциите за алтернативна енергетика не са нови, едва през последните няколко десетилетия този въпрос става актуален.
Благодарение на усъвършенстване на технологиите за производство, стойността на болшинството форми на алтернативната енергетика се намали, доката същевременно ефективността им се увеличава.

 

Какво представлява алтернативната енергетика, казано с прости и разбираеми думи, и каква е вероятността тя да стане основна?

Очевидно остават известни спорове относно това, какво означава “алтернативна енергия” и за какво тази фраза може да се използва.

От една страна, този термин може да се приложи към формите на енергия, които не водят до увеличаване въглеродното наследство на човечеството. Затова той може да включва атомните електроцентрали, ВЕЦ и даже природния газ и “чистите въглища”.

От друга страна, този термин може да се използва за да се обозначи това, което сега се счита за нетрадиционни методи на енергетиката – енергията на слънцето, вятъра, геотермалната енергия, биомасата и другите по-нови допълнения.
Този вид класификация изключва такива методи за добиване на енергия, като ВЕЦ, които съществуват повече от 100 години и са много разпространени в някои региони на света.

Другият фактор е в това, че алтернативните източници на енергия трябва да бъдат “чисти” – да не генерират вредни и замърсяващи вещества
Както е известно, най-често се подразбира въглеродния диоксид (CO2), серния двуокис (SO2), азотните окиси и други.
По тези параметри ядрената енергия не се счита за алтернативна, доколкото генерира радиоактивни отпадъци (РАО), които трябва да се управляват по съответния начин.

Във всички случаи, обаче, терминът се използва за обозначаване на форми на енергия, които ще заменят изкопаемите горива и въглища като доминираща форма за производство на енергия през следващото десетилетие.

 

Видове алтернативни източници на енергия

Строго погледнато, има много видове алтернативни източници на енергия. Отново тук определението попада в задънена улица, тъй като в миналото, „алтернативна енергетика“, наричаха методите, използването на които не се считаше за основно или разумно. Но ако вземете определението в широкия смисъл на думата, тя ще включва някои или всички от следните елементи:

Водна електроенергетика. За производството се използва енергията на водата в язовири или реки, когато падащата или течаща вода върти турбините и генераторите произвеждат електричество.

Ядрена електроенергетика. Това са АЕЦ, където в процеса на делене на атомните ядра на ядреното гориво се отделя много топлинна енергия, която в последствие се превръща в пара, която върти турбината с куплирания към нея генератор, който произвежда електроенергия.

Слънчева енергетика. Енергията се получава директно от Слънцето, като фотоволтаичните преобразуватели, вградени в големи панели преобразуват слънчевите лъчи директно в електрическа енергия.
В някои случай и топлината, произвеждана от слънчевата светлина, се използва за производство на електроенергия. Известна е като слънчева топлоенергетика.

Енергията на вятъра. Електроенергията се произвежда от гигантски вятърни турбини с механически свързани към тях електрогенератори.

Геотермална енергия. Тази енергия е под формата на топлина и пара, вследствие на геоложката активност в земната кора. В повече от случаите в грунта над геоложки активните зони се поставят тръби, отвеждащи парата до турбините, като по нататък генераторите произвеждат електроенергия.

Енергия на приливите. Приливното движение на водата край бреговата линия също може да се използва за произвеждане на електроенергия.
Ежедневните приливи и отливи принуждават водата да преминава през турбините напред и назад. Произведената електроенергия се предава по кабел на брега.

Биомаса. Тя се отнася към горивото, което се получава от ферментацията на растителни и биологични отпадъци – етанол, глюкоза, водорасли, гъби и бактерии. Най-често за енергийни цели се произвежда биогаз, като гориво, за работата на различни типове газови електроцентрали

Водород. Енергията се получава от газообразен водород в специални системи. Тук се включват: каталитичните преобразуватели, при които водните молекули се разделят при процеса електролиза; водородните горивни елементи, в които газът се използваза двигателите с вътрешно горене или за въртене на газови турбини; и в небезкрайно далечното бъдеще при ядрения синтез, където атомите на водорода се сливат, освобождавайки невероятно количество енергия.

 

Алтернативни или възобновяеми източници на енергия (ВЕИ)?

В много случай алтернативните източници на енергия са и възобновяеми.
Все пак тези термини не са напълно взаимозаменяеми, защото много от формите на алтернативните източници на енергия разчитат на ограничен ресурс.
Например, ядрената енергетика е базирана на уран или на други делящи се елементи, които трябва първо да се добият.

Същевременно вятърът, слънчевата,приливната, геотермалната и водната енергия се възприемат като източници, които са напълно възобновяеми.
Слънчевите лъчи са най-изобилният източник на енергия от всичките и, макар да са ограничени от времето и атмосферните условия, се явяват като неизчерпаеми от промишлена гледна точка.

Вятърът също никъде не изчезва, благодарение на изменянето на налягането в нашата атмосфера и въртенето на Земята.

 

Перспективи за развитие

Сега алтернативната енергетика все още преживява своята младост. Но картината бързо се променя под влияние на процесите за политически натиск, световните екологични катастрофи (суша, глад, наводнения) и подобряване на технологиите за възобновяема енергия.
Например, за 2015 година, енергийните потребности на света, както и преди са задоволявани предимно от въглища (41,3%) и от природен газ (21,7%). ВЕЦ и АЕЦ представляват 16,3% и 10,6% съответно. Докато ВЕИ (Слънце, вятър, биомаса и други) – само 5,7%.

Това силно се е изменило в сравнение с 2013 година, когато световното потребление на нефт, въглища и природен газ е било 31,1%, 28,9% и 21,4% съответно. Ядрената и водната енергетика са представлявали 4,8% и 2,45%, а ВЕИ – само 1,2%.

Освен това се наблюдава увеличаване на международните споразумения относно обуздаване използването на изкопаеми горива в полза на развитието на алтернативните източници на енергия.
Например – Директивата за възобновяемата енергетика, подписана от ЕС през 2009 година, която е определила целите от използването на ВЕИ за всички страни-участници до 2020 година.

Всъщност, от това споразумение следва, че ЕС ще задоволява не по-малко от 20% от енергийните си нужди чрез ВЕИ към 2020 година и минимум 10% от горивото за транспорта.
През ноември 2016 година ЕК е преразгледала тези цели и е определила вече 27% от минималното потребление за ВЕИ до 2030 година.

Някои държави станаха лидери в областта на алтернативната енергетика.
Например, в Дания ВяЕЦ осигуряват до 140% от нуждите на страната, а излишъците се продават в съседните държави, Германия и Швеция.

Исландия, благодарение на своето разположение в Северния Атлантик и нейните активни вулкани, е постигнала 100% задоволеност от ВЕИ още през 2012 година за сметка на ВЕЦ и геотермалната енергия.
През 2016 година Германия възприе политиката на поетапно отказване от нефта и ядрената енергетика.

Дългосрочните перспективи на алтернативната енергетика са извънредно позитивни.
Съгласно отчета за 2014 година на Международната енергийна агенция (IEA), фотоволтаичната слънчева енергия и на слънчевата топлинна енергия ще задоволяват 27% от световното търсене на енергия през 2050 година. Това ще превърне Слънцето в най-големият източник на енергия.
Възможно е още през 2050 година, изкопаемите източници да се превърнат в безнадеждно остарели, ако се получи пробив в развитието и използването на ядрения синтез.

Източник: http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/prosto-o-slozhnom-chto-takoe-alternativnaya-energetika

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари