ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

09.02.2012

  Искам да ви запозная накратко с НЦРРЗ, защото малцина знаят за съществуването му, а дейността е наистина полезна и отговорна.

 

 

  Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е създаден през 1963 година като здравно-изследователска институция, занимаваща се с въпросите на общественото здраве. Неговата основна цел е защита на българското население от вредното въздействие на йонизиращите лъчения. НЦРРЗ осигурява официалния контрол на параметрите на работа и живот, на параметрите на околната среда, оценка и намаляване въздействието върху населението на източници на йонизиращи лъчения, персонален дозиметричен контрол за външно и вътрешно облъчване, оценка на риска за населението, както и за определени групи.

  Официалният мониторинг за здравето на специалистите, работещи с йонизиращи лъчения е задължителен от 1966 г. и е приоритет за дейността на НЦРРЗ.

  НЦРРЗ поддържа регистър на клинично зарегистрираните лица, участвали в радиационни инциденти, на лица с постоянна или временна забрана за работа в среда с йонизиращи лъчения, както и на лицата, пострадали от въздействието на йонизиращи лъчения.

  Инспекция “Контрол в ядрената енергетика” осъществява контрол на радиационните фактори на работната среда в обекти, получили лицензия от АЯР по реда на чл. 15, ал. 3, т.1 от ЗБИЯЕ за експлоатация на ядрено съоръжение и на радиационните фактори на жизнената среда в района на обекти от бившата уранодобивна и уранопреработвателна промишленост в България.

  Инспекцията се състои от 7 специалисти, трима от които извършват текущия контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и работното им място е на площадката на централата.

- Сектор контрол в АЕЦ Козлодуй
Завеждащ сектор – инж. Мариана Пашова

Техници: Адриана Василева-Монова и Васил Очев

 

Сайтът на НЦРРЗ е: http://www.ncrrp.org/

09.02.2012

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари