ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


„Експертиза на избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на КСК във връзка с удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”

31.10.2014

Агенцията за ядрено регулиране обяви:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експертиза на избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на конструкциите, системите и компонентите (КСК) във връзка с удължаването на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”

Предметът на поръчката е “Експертиза на избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на конструкциите, системите и компонентите (КСК) във връзка с удължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”.

Експертиза трябва да разглежда следните избрани аспекти от проведените специфични изследвания и оценка на ресурса на КСК:

- комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на ресурса на оборудването и тръбопроводите на реакторната инсталация в границите на проектиране;
- комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на ресурса на топлообменното оборудване на 1-ви и 2-ри контури (съдове, топлообменници, тръбопроводи и т.н.);
- комплексно обследване на фактическото състояние и оценка на ресурса на сградите и съоръженията.
- в задачата на експертизата е необходимо да бъде включено:

o оценка на извършения преглед на входните данни за обследването;
o преглед на методиката за количествена оценка на остатъчния ресурс;
o преглед и оценка на определеното фактическо състояние на КСК;
o преглед и оценка на заключенията и дадените препоръки във връзка с извършеното обследване.

- в заключенията на експертизата трябва да бъдат дадени ясни изводи по отношение на пълнотата на извършено комплексно обследване и оценката на ресурса на КСК, както и по отношение на целесъобразността и обосноваността на дадените препоръки във връзка с подготовката на блоковете за продължаване на тяхната експлоатация след изтичане на проектния срок на експлоатация.

Пълно описание на предмета на поръчката е представено в приложената Техническа спецификация за изпълнение – референтен номер REL-1126-TS-002-0, разработена и подписана от Росица Митева, главен експерт и Георги Върбанов, главен експерт съгласно Договор № 44.00-18/28.08.2014г. между „Риск Инженеринг“ АД, ЕИК 040463255 и Агенция за ядрено регулиране.

На основание чл.22б, ал.4 от ЗОП на профила на купувача се публикуват: решението за откриване на процедурата, обявлението, документацията за участие, част от която са техническа спецификация, методика и проект на договор.

Източник: http://www.bnsa.bas.bg/bg/procurement/20141014

Б.Р. Там ще намерите и всички цитирани по-горе документи.

Tags: , , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари