ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Завърши Международната конференция на МААЕ – “Ядрената енергетика в XXI век”

01.07.2013

 

 

Заключително заявление на Конференцията

 

 

Международната конференция на ниво министри “Ядрената енергетика през 21 век” се проведе в Санкт Петербург, РФ, от 27 до 29 юни 2013 година с участието на министри, високопоставени длъжностни лица и експерти от 87 държави и 5 международни организации – общо повече от 500 участници и наблюдатели. Конференцията беше организирана от МААЕ в сътрудничество с Агенцията по ядрена енергия (АЯЕ) Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), а приемащата страна беше правителството на Руската Федерация в лицето на Държавната корпорация “Росатом”.

Целта на конференцията беше да се даде възможност за обсъждане и разглеждане на състоянието и перспективите на ядрената енергетика и да послужи като форум за много страни, които разглеждат потенциалните предимства за включването на ядрената енергетика в структурата на производството на енергия или за повишаване на относителния и дял. Участниците обмениха мнения за бъдещата роля на ядрената енергетика , излизайки с национални изявления и провеждайки презентации, дискусии и консултации.

На Конференцията се обсъждаха широк кръг от въпроси, включително енергийните ресурси и околната среда, приносът и за устойчиво развитие, усилията за постоянно подобряване на ядрената безопасност, развитието на инфраструктурата и съдействие за внедряването на иновациите в ядрената енергетика. Участниците сближиха мненията си по широк кръг от въпроси.

Уважавайки правото на всяка държава да определя собствената си национална енергийна политика, участниците в Конференцията признават, че за много от държавите ядрената енергетика си остава важно средство за укрепване на енергийната сигурност, намаляване на негативния ефект от нестабилността на цените на органичните горива и смекчаване на последиците от изменението на климата, независимо от аварията на АЕЦ “Фукушима-1” на компанията TEPCO. Като стабилен базов източник на електроенергия в епохата на нарастващите световни потребности от енергийни ресурси ядрената енергетика допълва другите източници на електроенергия, включително и възобновяемите. Много от страните, участващи в Конференцията – това са предимно развиващите се страни – са заинтересовани в това, да започнат да реализират ядрените си енергийни програми, а няколко държави имат намерение да разширяват използването на ядрената енергетика. След 27 годишно прекъсване в една от страните, стъпващи на пътя за развитие на ядрената енергетика, за първи път започна строителството на АЕЦ.

Участниците приветстваха възможността да обсъдят по-нататъшното развитие на ядрената енергетика, подчертавайки важността на осигуряването на високо ниво на ядрена безопасност. Широко се признава фактът, че ядрените аварии лесно прекрачват националните граници и че мерките за обезпечаване на ядрената безопасност трябва да бъдат премислени, ефективни и прозрачни. Участниците в Конференцията отбелязаха, че в преобладаващото болшинство от държавите-членки, където се експлоатират атомни електроцентрали са направени и завършени комплексни преоценки на безопасността с цел оценка на някой аспекти на конструкцията и безопасността на централите, определящи надеждността им от гледна точка на защитеността им от опасни природни явления и смекчаване на последствията от тях. Тези държави въведоха допълнителни мерки за подобряване на безопасността на централата, подобряване на регулиращия надзор, повишаване на нивото на аварийна готовност и активизиране на международното сътрудничество.

Беше подчертано, че, независимо от укрепването на международната система за ядрена безопасност, всички страни са обединени от общия интерес за постоянно подобряване и укрепване на ядрената безопасност, аварийната готовност и радиационната защита на населението и околната среда по целия свят, отчитайки всички поуки от аварията на АЕЦ “Фукушима – 1” и са твърдо настроени за такива действия. Участниците отново потвърдиха привързаността си към реализирането на Плана за действия на МААЕ по ядрена безопасност и полагат усилия за това – мерките за подобряване на ядрената безопасност де имат предвид. На конференцията беше отбелязано, за съдействане на формирането в обществеността на осъзнати представи за ядрената енергетика информационните съобщения трябва да бъдат навременни, ясни, прозрачни, обективни и разбираеми. Информационните съобщения трябва да съдържат сведения за последствията от радиоактивното облъчване и да се опират на научни знания.

Участниците заявиха, че всяка държава носи отговорност за създаване на надеждна и адекватна правова и регулаторна база и за осъществяването на конкретни мерки за изпълнение на задълженията, имащи отношение към ядрената безопасност, физическата ядрена безопасност и гаранциите. Беше посочена изключителната важност на международното сътрудничество и необходимостта от по-нататъшното му поощряване. Участниците в Конференцията отбелязаха необходимостта от усилия за създаване на глобален режим за ядрена отговорност, отчитащ интересите на всички държави, които могат да пострадат в резултат на ядрена авария, с цел осигуряване на надлежно възмездяване на ядрената вреда.

Благодарение на постоянното усъвършенстване и иновациите в областта на технологиите и управлението, ядрената енергетика стана по безопасна и надеждна.Осъществяването на тези мерки в АЕЦ позволи да се постигне повишаване на безопасността и подобряване на работните характеристики, а също така бяха демонстрирани добри показатели по безопасността. На базата на този подход, след приемането от регулиращия орган на оценка за безопасността, сроковете за експлоатация на много от сега действащите реактори бяха удължени.

Участниците в Конференцията подчертаха, че голямо значение за развитието на ядрените енергийни програми има създаването – като се отчитат нормите за безопасност и съответните ръководства на МААЕ – на съответстваща инфраструктура на ядрената енергетика. Много важно е и трябва да се поощрява международното сътрудничество между държавите, притежаващи опит в ядрената енергетика, и страните, които сега разработват ядрено-енергийни програми. Една от ключовите съставляващи на всичките ядрено-енергийни програми – както разширяващи се, така и нови – това са компетентните човешки ресурси. Важна роля за нарастване и съхраняване на потенциала за подържане на ядрено-енергийните програми играят правителствата. Поощрявайки сътрудничеството и взаимодействието между правителствата, промишлеността и научните учреждения, а също и техните съответни партньори от други страни, те също имат важен принос за укрепването на потенциала. Предмет на обсъждане бяха няколко модела за финансиране на построяването на АЕЦ, и беше отбелязано, че за първи път се въвеждат механизми, действащи на принципа “строй – владей – експлоатирай”.

Участниците в конференцията признават, че тези държави, които са обезпечили необходимата инфраструктура на ядрената енергетика, ще им бъде по-лесно създаването на ядрена енергетика в бъдеще, ако те в съответствие с нуждите на страната оптимизират съчетаването на технологичния проект, мощността на реактора и моделите за финансиране и собственост.

Участниците в Конференцията потвърдиха, че голямо значение за устойчивото развитие на ядрената енергетика имат безопасното управление на отработилото ядрено гориво и погребването на радиоактивните отпадъци. Участниците с удоволствие отбелязаха значителния прогрес, постигнат по отношение на окончателното погребване на отработилото гориво и РАО с високо ниво на активност, и се изказаха за продължаване на работата в това направление. Трябва да се вземат съответните мерки, призвани да обезпечат достатъчни финансови ресурси и приемливи стратегии за безопасно управление на ОЯГ и РАО.

Участниците в конференцията отбелязаха, че в продължение на много години се наблюдават неизменни еволюционни усъвършенствания в конструкцията на реакторите. Както се очаква, в проектите на бъдещите реактори ще се предвиждат по-съвършени средства за безопасност. Много от участниците признават, че бързите реактори, затворените горивни цикли и повторното използване на ядреното гориво предлагат съществени възможности за повишаване устойчивостта на бъдещите ядрени системи. Реакторите на бързи неутрони позволяват да се намалят потоците от отпадъци и да се повиши ефективността на използването на урана. Участниците в конференцията обсъдиха пътищата за повишаване на глобалната устойчивост на ядрената енергетика, включително, например, чрез използване на тория като алтернативно гориво.

Развитието на технологиите върви по пътя на диверсификацията с цел удовлетворяване на широк спектър от условия за внедряване на нови конструкции на реактори, включително и такива с малка и средна мощност.Такива реактори могат да създадат условия за разширяване на използването на ядрената енергия, включително на базата на неголеми енергийни системи и в отдалечени райони, а също и неелектрически приложения и разширяване на достъпа до ядрената енергия, включително и в развиващите се страни. Участниците в конференцията потвърдиха, че важна роля в развитието на научно-изследователските и опитно-конструкторските работи (НИОКР) и в оптимизирането на подходите към въпросите на лицензирането и регулаторните дейности играят правителствата.

На Конференцията беше призната водещата роля на МААЕ за съдействане на мирното използване на ядрената енергия, в разработването на норми за безопасност и ръководства по физическа безопасност, а също в съдействието за международното сътрудничество и усилия по повишаване на глобалната ядрена безопасност и укрепване на гаранциите. Освен това участниците в конференцията подчертаха централната роля на МААЕ в работата по активно поощряване, подържане и координация на международното сътрудничество между държавите-членки и такива международни организации, като АЯЕ/ОИСР, и усилията насочени към постоянно повишаване на глобалната ядрена безопасност, а също и за развиването и използването на ядрената енергия за мирни цели, включително и за производство на електроенергия.

На конференцията беше направен изводът, че за много държави ядрената енергетика е апробирана, чиста, безопасна и икономична технология, която ще играе все по-важна роля за достигане на целите – енергийна сигурност и устойчиво развитие през 21 век. Целта на Конференцията е постигната, и участниците с интерес очакват следващата конференция на ниво министри, която ще се състои след четири години.

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари