ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


АЕЦ “Козлодуй” – търг за продажба на електроенергия на свободния пазар за месец май

27.04.2013

 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр.Козлодуй тел. 359 973 7 20 00, факс 359 973 8 05 91

ПОКАНА

На основание Решение № 13.11.1 и № 13.11.2 от Протокол № 13/23.04.2013 г. на СД

за откриване на тръжна процедура за продажба на електрическа енергия през месец Май 2013 г.,

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД отправя покана за участие при следните условия:

                        1. Основни параметри на тръжната процедура:

1.1. Срок и място за изпълнение на доставката: Продажба на електрическа енергия за периода от 00:00 часа на 01.05.2013 г. до 24:00 часа на 31.05.2013 г., с място на доставка в мястото на присъединяване на АЕЦ “Козлодуй” към ЕЕС;

1.2. Количество: 74 400 MWh ( 100 MW);

1.3. Минимална цена за участие: 56,00 лв./ MWh.;

1.4. Минимален товар за участие: 10 MW;

1.5. Товаров профил: ”банд” товар, без отклонения.

                        2. Условия за участие

                        2.1. Закупуване на тръжна документация: Тръжна документация може да бъде закупена 09:00 ч. на 29.04.2013 г. Кандидатите следва да съобразят, че офертата им трябва да бъде получена до 09:30 ч. на 29.04.2013 г. Цената на тръжната документация е 60 лв. с ДДС;

2.1.1. Плащане: На място, в счетоводството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или чрез банков превод по сметката, посочена в т. 3.3.1. За издаване на фактура при плащане чрез банков превод кандидатът изпраща копие на платежното нареждане на факс 0973 7 60 56 с данните издаване на фактура и координати за обратна връзка;

2.1.2. Получаване на хартиено или сканирано копие: в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно Управление, Отдел “Маркетинг и Продажби на електрическа енергия”, ет. ІV, стая 408 срещу представяне на фактура и приходен касов ордер или на представен валиден електронен адрес;

2.2. Кандидатът да е лицензиран търговец на електрическа енергия/ краен клиент със статус “Активен” на пазара на електрическа енергия.

2.3. Кандидатът да няма просрочени финансови задължения към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

                        3. Изисквания към офертите:

                        3.1. Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение съгласно приложените образци. Ценовото предложение трябва да е запечатано в отделен непрозрачен плик, с надпис “Ценово предложение”. Допуска се участие само с един вариант на техническо и ценово предложение за периода;

3.2.Срок на валидност на офертата – до 30.04.2013 г.;

3.3. Офертата трябва да съдържа следните документи:

3.3.1. Гаранция за участие, под формата на паричен превод. За паричния превод се представя платежно нареждане по сметка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (Сметки в лева: Обединена българска банка АД, IBAN: BG 26 UBBS 7426 1050 1403 14, BIC: UBBSBGSF; Централна Кооперативна Банка” АД, клон Враца, IBAN: BG71 CECB 9790 1013 4583 00, BIC: CECBBGSF).

 

Паричният превод, към часа на отваряне на офертите, трябва да е постъпил по сметка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Гаранцията за участие е произведението от количеството електрическа енергия за месец Май и левовата равностойност на 1 EUR/ MWh (по фиксинга на БНБ).

3.3.2. Декларация за участие в тръжната процедура, а в случай че Кандидатът е търговец се прилага и копие от Лицензия за търговия с електрическа енергия;

3.3.3. Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице (или ЕИК);

3.3.4. Информационен лист.

3.4. Срок за получаване на офертите – Офертите трябва да бъдат получени в Централно деловодство на ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, в срок до 09:30 ч. на 29.04.2013 г. в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „Оферта за участие в Тръжна процедура за продажба на електрическа енергия през месец Май 2013 г.”.

4. Разглеждане и класиране на офертите:

                        4.1. Отварянето на офертите ще бъде извършено публично на 29.04.2013 г., от 10:30 ч., в Административната сграда на АЕЦ “Козлодуй”, от комисия, назначена от Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в присъствието на кандидатите или техни надлежно упълномощени представители;

4.2. Комисията ще прегледа офертите за установяване на съответствията им с предварително обявените условия за участие в тръжната процедура и ще обяви количествата и цените на допуснатите до класиране Кандидати. До участие се допускат само ценови предложения равни или по- високи от обявената минимална цена за участие;

4.3. Допуснатите до участие Кандидати имат право да подобрят офертите си на специалната бланка образец на Подобрено ценово предложение, приложена в тръжната документация;

4.4. Комисията ще обяви публично подобрените ценови предложения;

4.5. Комисията ще класира офертите в низходящ ред, като се започва от най- високата цена, до изчерпване на обявените за търгуване количества;

4.6. При еднакво ценово предложение от няколко кандидати, на по- висока позиция се класира кандидатът, предложил по- голямо количество електрическа енергия;

4.7. При еднакво ценово и техническо предложение от няколко кандидати, на по-висока позиция се класира кандидатът, чиято първоначална оферта е постъпила по- рано в деловодството на дружеството;

4.8. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от участието си след утвърждаване на класирането, съгласно вътрешните правила на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

                        5. Срок и условия за сключване на договори:

                        5.1. Срокът за сключване на договори между класираните кандидати и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД е до края на работния ден, в който кандидатът е уведомен, че е класиран;

5.2. До подписване на договора Кандидатът следва да предостави гаранцията за добро изпълнение.

5.3. Кандидатът носи цялата отговорност за коректността на информацията от техническото си предложение, което е база за подписване и изпълнение на договора с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

                        6. Като гаранция за добро изпълнение на договора се изисква обезпечение под формата на паричен превод, внесен по сметка, указана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или банкова гаранция. Стойността на обезпечението се изчислява на база договореното количество по договорената цена, вкл. дължимото ДДС. Ако гаранцията е банкова, срокът й на валидност е до 30.06.2013 г.

7. Длъжностни лица за контакт:

За допълнителни въпроси и уточнения се обръщайте към:

− г-н Георги Калчев, на тел. 0973 / 7 61 07, 0973 / 7 34 33; факс 0973/7 60 56;

− г-жа Галина Петрова, на тел. 0973 / 7 25 09;

или на електронен адрес knpp_energy@npp.bg.

До изтичане на крайния срок за получаване на оферти, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД запазва правото си на промени в обявените условия за продажба на електроенергия.

Tags: ,

One Response to АЕЦ “Козлодуй” – търг за продажба на електроенергия на свободния пазар за месец май

  1. неутрон on 27.04.2013 at 16:52

    Бого Манчев какво ще докопа?

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 16–18.09.2020, Варна

Последни коментари