ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


Семинар на секретариата на Орхуската конвенция на ООН – участие на “АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности” ЕАД

12.04.2013

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД взе участие в семинар на Секретариата на Орхуската конвенция на ООН на тема „Участие на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на ядрената енергетика“

На 12-13 март 2013г. в Люксембург се проведе семинар на тема „Участие на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на ядрената енергетика“, организиран под егидата на Работна група за участие на обществеността в приемането на решения, учредена към Орхуската конвенция на ООН. Съорганизатори на събитието бяха френската Национална асоциация на местните информационни комитети и комисии (Association Nationale des Comités et Commissions Locales d‘Information – ANCCLI) и Европейската комисия.

В събитието  взеха участие над 100 представители на неправителствени организации и държавни институции от 15 държави-членки на ЕС и 6 държави-членки на Европейската икономическа комисия на ООН. България беше представена на ниво НПО (Фондация за околна среда и земеделие и Зелени алтернативи срещу ядрената енергия), държавни институции (МИЕТ), държавни предприятия (ДП „РАО“) и ядрена индустрия ( „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД – Красимира Пищухина, директор на дирекция „Планиране и администриране на проекта“).

Предназначението на събитието беше да завърши процеса “Орхуската конвенция и ядрената енергетика 2008-2013” (ACN 2008-2013) по оценяване на конкретното прилагане в ядрената енергетика на гражданските права, гарантирани от Орхуската конвенция – достъп до информация, участие на обществеността във вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда.

В рамките на процеса ACN 2008-2013, иницииран от ANCCLI и Европейската комисия – ГД „Енергетика“ в сътрудничество с Европейския форум за ядрена енергия ENEF, са проведени редица кръгли маси на европейско и национално  ниво, с участието на представители на широк спектър от заинтересовани актьори, както институционални (регулатори, оператори, експерти), така и неправителствени (плуралистични организации на гражданското общество). Семинарът представи и обобщи както идентифицираните предизвикателства и препятствия, така и иновативните способи за повишаване на  информираността и разширяване на участието на обществеността  в ядрената област. 

Презентацията на Фондация за околна среда и земеделие относно кръглите маси, проведени в България на 18.10.2012 в МИЕТ и 18.12.2012 в АЕЦ „Козлодуй“, отбеляза позитивното отношение на българските институции и АЕЦ „Козлодуй“ и значителният интерес, проявен от  местните власти.

Заключителната дискусия на семинара идентифицира приоритетите за бъдещата дейност, които могат да бъдат обобщени както следва:

-  Социалната бдителност е необходимост. Ядрената безопасност се осигурява не само от високата ангажираност на операторите и регулаторите, но и от ефективно участие на гражданското общество във вземането на решения в ядрената област, на местно, национално и европейско нива. Този подход трябва да бъде напълно интегриран в европейската политика чрез различни институционални инструменти като ревизирана Директива за ядрена безопасност, програмата за научни изследвания на Евратом „Хоризонт 2020“  и във външната политика на ЕС чрез нов Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност;

- Гражданското общество допринася за подобряване на процеса на вземане на решения, и достъпът на обществеността до надеждна експертиза в областта на ядрената безопасност е условие за този принос. Приносът на гражданското общество следва да бъде признат, окуражаван и подкрепян от обществените власти, като пример за това са Местните комитети за връзка във Франция;

-  Дори на национално ниво да са налице законовите изисквания за спазване на Орхуската конвенция, все още е необходима значителна промяна в разбиранията, преди да се появи истинско и ефективно участие на обществеността; по-нататъшната подкрепа на националните инициативи е приоритет;

-  Процесът ACN 2008 – 2013 демонстрира както ползите от координирани действия, така и необходимостта от подобряване на съществуващите процедури за достъп до правосъдие и развитие на области на честен диалог между институционалните партньори (регулатори, експерти, оператори) и гражданското общество, на европейско и национално ниво. В този контекст, процесът ACN следва да продължи. Това ще се осъществи в частност чрез подкрепа и развие на инициативата надепутати в Европейския парламент за създаване на Nuclear Transparency Watch – мрежа, която да привлече вниманието на взимащите решения европейски нива и европейското общество към необходимостта от осигуряване на прозрачност в ядрената област. Мрежата ще способства за изграждането на експертиза по ядрена безопасност в гражданското общество на местно, национално и европейско ниво и ще подкрепя  инициативите и местните организации в държавите-членки.

Всички организационни документи за събитието, изнесените презентации и проекта на Препоръки за участие на обществеността във вземането на решения съгласно Орхуската конвенция са публикувани на Интернет-страницата на Европейската икономическата комисия на ООН на адрес:

http://www.unece.org/ppdm_nuclear.html

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

ЕС – Ядрената енергетика се изплъзва от Европа

Атомът тръгва от Запад на Изток, и това съществено променя ядрения отрасъл. Към такъв извод са склонни много от участниците в европейския ядрен форум,...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 10–12.06.2020, Варна

Последни коментари