ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД – МОСВ – задание за ОВОС

31.03.2013

 

На 27.03.2013г., проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД внесе в деловодството на МОСВ Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“.

Следвайки своята политика на информираност, прозрачност и публичност, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД уведомява, че достигна до важен етап от процедурата по ОВОС.

Процедурата по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) е част от превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети за ограничаване и намаляване на вредните въздействия върху околната среда.

Изключително важен етап от процедурата е изработването на Задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение.

Заданието се разработва от екип от експерти и включва: физическо описание на инвестиционното предложение (ИП), схематично описание на производствения процес, вид и количество на очакваните емисии от вредни вещества, които ще бъдат генерирани по време на всички етапи от реализация на ИП, алтернативни методи и процедури за реализация на ИП, характеристики на околната среда в засегнатите от ИП райони, прогноза и значимост на очакваните въздействия.

Определянето на обхвата и съдържанието носи следните ползи:

•    Гарантира, че информацията за околната среда, въз основа на която ще се вземе решение по ОВОС, е достатъчна за изясняване на важните въздействия в резултат от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително и по въпросите, от интерес на засегнатото население или отделни граждани;

•     Подпомага процеса на вземане на решения по ОВОС, като вниманието се насочва към важните проблеми и не се отделя излишно време за несъществените въпроси;

•     Осигурява балансирана информация за околната среда, която не е обременена от излишни данни;

•   Стимулира се провеждането в ранния етап на инвестиционното намерение на консултации между инвеститора и компетентните органи, свързани с опазването на околната среда, други заинтересовани държави и обществото като цяло по въпроси, свързани с проектирането, строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение и евентуалното въздействие върху околната среда;

•     Подпомага ефективното планиране и управление на проучванията за околната среда; 

•     Би могло да дава алтернативи или препоръки за изготвянето на такива за инвестиционното предложение, свързани с по-малко отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората и да предлага смекчаващи мерки, с които инвеститорът трябва да се съобрази.

•     Намалява риска от забавяне, както на процеса на ОВОС, така и на инвестиционното намерение като цяло, в следствие на допълнителни искания на по-късен етап за повече информация след представяне на доклада за ОВОС с искане за вземане на решение за одобряване на по-нататъшното проектиране въз основа информацията за околната среда;

•    Намалява риска от неточности при прилагане на методите за оценка на въздействията (базови проучвания, прогнозиране и критерии за оценка) след предоставяне на информацията за околната среда.

Компетентният орган – МОСВ координира заданието и при необходимост дава инструкции за промени или изменения.

 

 

Източник: http://www.npp-nb.bg/index.php/sabitiya/ovos

Tags: , ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Енергиен комплекс за безвъглеродно производство на електроенергия

Напоследък редица анализатори отбелязват намаляване на значението на ядрената енергетика, която осигурява малко над 10% от електроенергията в света през 2019 г. Изграждането на...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари