ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО – on line

АЕЦ Козлодуй - данни за електропроизводството

Генерация и товар на ЕЕС в реално време


ЕК – благодарствено писмо до „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

09.02.2013

 „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД е получено копие на писмо от и.д. Заместник-Генералния директор на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия г-н Петер Фарос от 17 януари 2013г., с което Комисията благодари за получена предварителна информация относно инвестиционното намерение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Същевременно, в писмото се напомнят формалната процедура по Договора за Евратом и законодателството по неговото прилагане и крайните срокове за нотифициране на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на нови ядрени мощности.

Реализирайки своята политика на прозрачност, през октомври 2012г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД докладва на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма мотивирано предложение Европейската комисия да бъде информирана, чрез Постоянното представителство на България към ЕС, относно правителствените решения, одобрили по принцип изграждането на нова ядрена мощност на площадка „Козлодуй“, както и относно мерките по реализация на тези решения. За целта, бе предложено на ЕК да бъде изпратена обща информация относно състоянието на проектната компания и предпроектните проучвания.

Информирането на Европейската комисия на етап предпроектни проучвания не е задължително. То цели да осигури прозрачност на дейностите, попадащи в обхвата на Договора за Евратом и демонстрира желанието на България да бъде коректен член на Общността.

Съгласно изискванията на Договора за Евратом и законодателството по неговото прилагане (вж.Регламент на Комисията № 1209/2000 от 8 юни 2000г.), официалната нотификация на проекта следва да съдържа, в частност, описание на дейностите, данни за оператора и проектанта на бъдещото ядрено съоръжение, методи на финансиране, географско положение, кратко описание и общи планове, предложен график за изграждане, описание на планове за извеждане от експлоатация, тип на реактора, основни характеристики на съоръжението, основни характеристики на горивото, характеристики на забавителя, характеристики на  охладителя в първи и втори контур.

Съответно, най-ранният етап, на който „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД може официално да нотифицира проекта по чл. 41 от Договора за Евратом, е след вземане на решение по същество от МС за изграждането на новата мощност и избор на конкретен тип реактор, както и след избрана площадка.

Съгласно чл. 42 от Договора за Евратом, крайният срок за нотифициране е не по-късно от 3 месеца преди сключването на първите договори с доставчиците или, ако работата се изпълнява със собствени финансови средства на предприятието, не по-късно от 3 месеца преди началото на работите.

За сведение

Правна рамка на Евратом по отношение на инвестициите в ядрената енергетика

Задълженията по отношение на инвестициите в ядрената енергетика са постулирани в Глава IV „Инвестиции” (чл. 40 до 44) от Договора за Евратом (ДЕ), чрез която се осигуряват инструменти за постигане на основните цели на Общността, включващи  създаване на условия, необходими за бързо установяване и растеж на ядрените индустрии (чл. 1 ДЕ) и улесняване на инвестициите и окуражаване предприемането на строителство на основни инсталации, необходими за развитието на ядрената енергетика в Общността (чл. 2 ДЕ).

Чл. 40 възлага на Комисията задачата да стимулира и облекчава координираното развитие на инвестициите в областта на ядрената енергетика. За изпълнение на тази задача, Комисията публикува периодично илюстративни програми с посочени цели за производство на ядрена енергия и всички видове инвестиции, необходими за постигане на тези цели.

Чл. 41 и чл. 44 разрешават на Комисията да преглежда инвестиционните планове, приети от страните-членки и да обнародва мнението си. В частност, чл. 41 изисква в това отношение физическите лица или предприятията, участващи в дейности в областта на ядрената енергетика, да информират  Европейската комисия относно инвестиционните си планове; списък на промишлените дейности – предмет на чл. 41, е даден в Приложение II към ДЕ.

Чл. 42 и чл. 43 залагат процедурните правила. Съгласно чл. 42, тези инвестиционни проекти се съобщават на Комисията, и, с информационна цел, на имаща отношение страна-членка, не по-късно от 3 месеца преди сключването на първите договори с доставчиците или, ако работата се изпълнява със собствени финансови средства на предприятието, не по-късно от 3 месеца преди началото на работите. Съгласно чл. 43, Комисията разглежда проектите, обсъжда ги със съответното предприятие и съобщава мнението си на съответната страна-членка.

Процедурните правила за нотифицирането са детайлизирани в три действащи Регламента, директно приложими и задължителни в тяхната цялост за държавите-членки,  които осигуряват предоставянето на адекватна информация на Комисията:

   - Регламент (Евратом) № 2587/1999 на Съвета относно определянето на инвестиционните проекти, коитоследва да се съобщават на Комисията в съответствие с член 41 отДоговора за Евратом;

   - Регламент (ЕО) № 1209/2000 на Комисията относно определянето на процедурите за осъществяване насъобщенията, предвидени в член 41 от Договора за Евратом;

  - Регламент (Евратом) № 1352/2003 на Комисиятаза изменение на Регламент (EО) № 1209/2000 относно определянето на процедурите за осъществяванена съобщенията, предвидени в член 41 от Договора за Евратом.

Съгласно цитираните актове, действащата процедура за уведомяване, задължителна за страните-членки на Евратом,  е както следва: 

  1. Инвестиционните проекти за ядрени реактори от всякакъв тип и за всякакви цели, на стойност над EUR 100 млн. за ново строителство и над EUR 40 млн. за подмяна или конверсия, се съобщават на Комисията във форма, дадена в Приложение  към Регламент (ЕО) № 1209/2000, не по-късно от 3 месеца преди сключването на първите договори с доставчиците или, ако работата се изпълнява със собствени финансови средства на предприятието, не по-късно от 3 месеца преди началото на работите. Срокът, в който Комисията трябва да прегледа информацията, обсъди и приеме мнение по проекта е 2 месеца след получаване на пълната информация по проекта. Забележките на трети страни се предават на притежателите на проекта за евентуални реакции. 
  2. Ако Комисията установи, че съобщеният инвестиционен проект не поражда съмнения относно съответствието на целите и провизиите на Договора за Евратом, тя записва констатацията си и изразява мнението си във вид на препоръка, съобщена на съответните предприятие и страна–членка. Ако в резултат на предварителното разглеждане се появят съмнения относно спазването на Договора за Евратом, Комисията открива  процедура за подробно разглеждане, като обобщава своите фактологични и правни констатации и прави предварителна оценка на инвестиционния проект. Комисията се обръща към имащото отношение предприятие с покана за представяне на  коментари и по-нататъшно обсъждане в рамките на период, който обикновено не превишава 2 месеца. При откриване на подробна процедура, срокът в който Комисията приема окончателни  препоръки, е 6 месеца. След изтичане на този срок или при искане от другата страна, Комисията трябва в срок от два месеца да даде становището си на базата на информацията, с която разполага. Не се препоръчва стартиране на реализацията на проекта преди Комисията да се е произнесла.
  3. Препоръките или откриването на процедура за подробно разглеждане се извършват в срок от 2 месеца. Отчитането на този срок започва на следващия ден след получаването на пълната информация по проекта, съответстваща на изискванията на Регламента на Съвета  2587/1999 и Регламента на Комисията 1352/2003. Информацията се смята за пълна, ако до два месеца след нейното получаване, или след получаването на допълнително поисканата информация, Комисията не поиска никаква по-нататъшна информация. Ако Комисията сметне представената информация за непълна, тя трябва да изиска всички необходими допълнителни сведения. Ако другата страна отговори на това искане, Комисията я информира за получаването на разясненията. Ако няма отговор или се предостави непълна информация, Комисията  изпраща напомняне и установява допълнителен срок за представяне на изискваната информация.
  4. Ако Комисията не издаде препоръки, нито предприеме действия в срока посочен в  т.3,  инвестиционният проект се смята за съответстващ на целите и провизиите на Договора за Евратом. Ако Комисията издаде препоръки, базирани на неправилна информация, тя ги оттегля.
  5. Комисията информира обществеността за инвестиционните проекти, като иска за това съгласието на съответната страна-членка/предприятие. Публикуват се проектите и препоръките към тях. Комисията публикува годишен отчет, отразяващ изпълнението на препоръките.

Източник: http://npp-nb.bg/index.php/sabitiya/evropeiski-aspekti

Tags: ,

Comments are closed.

Тема на седмицата

Индийският епос на „Уестингхаус”

През последните години компанията „Westinghouse” извършва активна дейност в страните от Източна Европа. От новините през последните две седмици може да се отбележи откриването...

Още »

Приносът на ядрения отрасъл в икономиката на ЕС

СЪПРИЧАСТНОСТ към децата – аутисти

Търсене

БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-2020 няма да се проведе заради епидемията от COVID-19

Последни коментари